ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกษียณจะได้อะไรบ้าง?

สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะมี 2 กรณี คือ

กรณีรับบำเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
* ได้รับเงินจากทางราชการก้อนเดียว

กรณีรับบำนาญ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
50
*จ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน เรียกว่า บำนาญปกติ

ในกรณีเลือกขอรับเป็นเงินบำนาญแล้ว จะมีสิทธิได้รับสิทธิเพิ่ม ดังนี้
1. มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ จำนวน 15 เท่า ของเงินบำนาญปกติ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)
3. สิทธิในเงินเพิ่ม 25% ของเงินบำนาญปกติ ถ้าได้เข้ารับราชการใน อปท. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2509-30 กันยายน 2535
4. หากท่านเสียชีวิต กฎหมายกำหนดให้ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดจำนวน 30 เท่าของเงินบำนาญปกติครับ

หากเสียชีวิต “เงินบำเหน็จตกทอด” ผู้ที่จะได้รับ คือ …
* กฎหมายกำหนดให้จ่ายแก่ทายาทเป็นลำดับแรกครับ ตามสัดส่วน ดังนี้
* บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไปได้รับ 3 ส่วน
* คู่สมรส ได้รับ 1 ส่วน แต่ต้องจดทะเบียนสมรสด้วย
* บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา ได้รับ 1 ส่วน
แต่ถ้าท่านไม่มีทายาทในลำดับใดเลย ท่านสามารถแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดได้ โดยยื่นแบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ต่อส่วนราชการต้นสังกัดของท่าน

กฎหมายไม่มีบังคับให้ท่านต้องแสดงเจตนา แต่ถ้าไม่มีทายาทเหลืออยู่เลย และไม่ได้แสดงเจตนาไว้ การจ่ายบำเหน็จตกทอดถือเป็นอันยุติ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ  โทร 02 241 9000 ต่อ 1401-4
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกษียณจะได้อะไรบ้าง? [ที่นี่มีคำตอบ]
สิทธิในบำเหน็จบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น จะมี 2 กรณี คือ

กรณีรับบำเหน็จ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
* ได้รับเงินจากทางราชการก้อนเดียว

กรณีรับบำนาญ
เงินเดือนเดือนสุดท้าย x อายุราชการ
50
*จ่ายเป็นรายเดือนเท่ากันทุกเดือน เรียกว่า บำนาญปกติ

ในกรณีเลือกขอรับเป็นเงินบำนาญแล้ว จะมีสิทธิได้รับสิทธิเพิ่ม ดังนี้
1. มีสิทธิขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ จำนวน 15 เท่า ของเงินบำนาญปกติ แต่ไม่เกิน 400,000 บาท
2. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)
3. สิทธิในเงินเพิ่ม 25% ของเงินบำนาญปกติ ถ้าได้เข้ารับราชการใน อปท. ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2509-30 กันยายน 2535
4. หากท่านเสียชีวิต กฎหมายกำหนดให้ทายาทมีสิทธิได้รับบำเหน็จตกทอดจำนวน 30 เท่าของเงินบำนาญปกติครับ

หากเสียชีวิต “เงินบำเหน็จตกทอด” ผู้ที่จะได้รับ คือ …
* กฎหมายกำหนดให้จ่ายแก่ทายาทเป็นลำดับแรกครับ ตามสัดส่วน ดังนี้
* บุตร ได้รับ 2 ส่วน ถ้ามีบุตร 3 คนขึ้นไปได้รับ 3 ส่วน
* คู่สมรส ได้รับ 1 ส่วน แต่ต้องจดทะเบียนสมรสด้วย
* บิดาและมารดา หรือบิดา หรือมารดา ได้รับ 1 ส่วน
แต่ถ้าท่านไม่มีทายาทในลำดับใดเลย ท่านสามารถแสดงเจตนาระบุตัวผู้รับบำเหน็จตกทอดได้ โดยยื่นแบบตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ต่อส่วนราชการต้นสังกัดของท่าน

กฎหมายไม่มีบังคับให้ท่านต้องแสดงเจตนา แต่ถ้าไม่มีทายาทเหลืออยู่เลย และไม่ได้แสดงเจตนาไว้ การจ่ายบำเหน็จตกทอดถือเป็นอันยุติ

หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น ส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ  โทร 02 241 9000 ต่อ 1401-4

อ่านต่อได้ที่: http://www.jobthaidd.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*