สอบครูผู้ช่วย ปี 61 ก.ค.ศ. แก้ไขหลักเกณฑ์ใหม่

สถานี ก.ค.ศ.

การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 

          ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผู้สนใจทุกท่าน การปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ซึ่งเริ่มจากวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้ว วันนี้ถือเป็นวันเริ่มต้นของการปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อย่างเป็นทางการ จึงถือโอกาสนี้นำผลการดำเนินงานด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในปีงบประมาณที่ผ่านมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับทราบ ดังนี้

ตามที่ได้มีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 16/2560 เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560 เรื่อง การบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยได้มีการปรับจำนวนของคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.) จากเดิมที่มีจำนวน 31 คน เหลือจำนวน 15 คน และปรับองค์ประกอบของคณะกรรมการใหม่ นั้น ภายหลังจากที่ ก.ค.ศ. คณะใหม่ ซึ่งแต่งตั้งตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 16/2560 เข้าปฏิบัติหน้าที่ ได้มีการพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สำคัญหลายประการ เช่น

1.ปรับปรุงมาตรฐานตำแหน่งและมาตรฐานวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

2.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู สายงานการสอน มีวิทยฐานะ
และเลื่อนวิทยฐานะ

3.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน

4.กำหนดมาตรฐานตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งประเภทอำนวยการ เพื่อรองรับตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด รองศึกษาธิการจังหวัดและตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารงานในฐานะหัวหน้าส่วนราชการภายในสถาบันการอาชีวศึกษา

5.แก้ไขหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย

6.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนำบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีหนึ่งไปขึ้นเป็นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในบัญชีอื่น ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7.กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อรองรับการปฏิบัติงานในช่วงเปลี่ยนผ่านที่เกี่ยวข้องกับการใช้อำนาจตามมาตรา 53 (3) และ (4)

8.กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งต่าง ๆ ได้แก่ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ตำแหน่งศึกษาธิการจังหวัด

จากที่ได้กล่าวมาข้างต้น เป็นส่วนหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของสำนักงาน ก.ค.ศ. ในการดำเนินงานตามนโยบายสำคัญเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งถือเป็นกลไกสำคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของรัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการ สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สำนักงาน ก.ค.ศ. ได้ดำเนินการกำหนดยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ เพื่อรองรับการปฏิรูประบบบริหารงานบุคคลของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาไว้แล้ว ซึ่งจะได้นำผลการดำเนินงานในแต่ละเรื่องมาบอกกล่าวให้ทุกท่านได้รับทราบในโอกาสต่อไป

พินิจศักดิ์  สุวรรณรังค์

เลขาธิการ ก.ค.ศ

ที่มาhttp://www.otepc.go.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*