สำนักงานรัฐมนตรี ๕๓๘/๒๕๖๐ ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศฯ แต่งตั้งผู้บริหาร ศธ

เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ได้เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๖ ราย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

มีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูง จำนวน ๖ ราย ดังนี้

   ๑. นายพีระ รัตนวิจิตร ให้ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
๒. นางสาวอุษณีย์ ธโนศวรรย์
 ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   ๓. นายศรีชัย พรประชาธรรม ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   ๔. นายวีระกุล อรัณยะนาค ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   ๕. นายพิธาน พื้นทอง ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง
   ๖. นายชาญ ตันติธรรมถาวร ให้ดำรงตำแหน่ง ผู้ตรวจราชการกระทรวง สำนักงานปลัดกระทรวง

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

ที่มา http://www.moe.go.th/

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*