แต่งตั้งรองเลขาธิการ ก.ค.ศ.

นายการุณ สกุลประดิษฐ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในคำสั่งสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560 เพื่อแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งรองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน ราย ดังนี้

1) นางปราณี ศิวารมณ์  นิติกรชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านกฎหมาย สำนักงาน ก.ค.ศ.  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามคำสั่ง สป ที่ 758/2560 เรื่อง เลื่อนข้าราชการ

2) นายยศพล เวณุโกเศศ  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล สำนักงาน ก.ค.ศ.  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สป ที่ 759/2560 เรื่อง ย้ายข้าราชการ

3) นายชาย มะลิลา  ศึกษาธิการจังหวัดตาก  ให้ดำรงตำแหน่ง รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามคำสั่ง สป ที่ 761/2560 เรื่อง รับโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามาดำรงตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (ทั้ง 3 ราย)

ที่มา  http://www.moe.go.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*