การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

1. การพิจารณาเสนอขอพระราชทานขอได้กระทำด้วยความรอบคอบว่าข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะได้รับการเสนอขอพระราชทานเป็นผู้ที่เหมาะสมตามข้อ 8 แห่งระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ พ.ศ.2536 หรือไม่ กล่าวคือ บุคคลดังกล่าวต้องได้กระท าความดีความชอบเป็นประโยชน์แก่ราชการหรือสาธารณชนจนถึงขนาดควรเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในชั้นตราดังกล่าวให้

2. การนับระยะเวลาเพื่อเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เลื่อนชั้นตราให้สูงขึ้นตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด หากผู้ขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ถูกลงโทษทางวินัยในปีใด ให้เพิ่มระยะเวลาการเสนอขอพระราชทานฯ อีก 1 ปี ยกเว้นโทษภาคทัณฑ์

3. ตรวจสอบบัญชีแสดงคุณสมบัติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากับข้อมูลประวัติเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในรายละเอียด ดังนี้

3.1 คำนำหน้าชื่อ-สกุล ปัจจุบันถ้ามีการเปลี่ยนชื่อ-สกุล และยังไม่ได้แจ้งขอเปลี่ยนชื่อ-สกุล ขอให้แจ้งและส่งหลักฐานการเปลี่ยนมาพร้อมการเสนอขอครั้งนี้ด้วย

3.2 กรณีเปลี่ยนชื่อ-สกุล จากเดิมที่เคยขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นรองมาแล้ว ขอให้ใส่ ชื่อ-สกุลเดิม ในช่องหมายเหตุในบัญชีแสดงคุณสมบัติ ชั้นตราที่จะเสนอขอ

3.3 ประวัติการได้รับพระราชทานเครื่องราชฯ ชั้นรองของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอให้เพิ่มรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมใส่ วัน/เดือน/ปีที่ได้รับ และล าดับที่ในราชกิจจานุเบกษา

4. จัดทำบัญชีแสดงคุณสมบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งเสนอขอพระราชทานเครื่องราชฯ ประจำปี  ตามแบบโดยใช้กระดาษ A4 แนวนอน พิมพ์แยกชั้นตรา  โดยแต่ละชั้นตราให้แยกบุรุษ-สตรี เรียงลำดับชื่อตามอักษร ก-ฮ (กรอกข้อมูลให้ครบถ้วนทุกช่อง) เสนอต่อผู้อำนวยการ ลงนามในแผ่นสุดท้ายของบัญชีฯ แต่ละชั้นตรา

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ที่มา: www.km.cpd.go.th

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*