ชงยกเลิกสอบเข้า ป.1 หวั่นเด็กเครียด

ปรับหลักสูตรโละเกรดเน้นพัฒนา ลุยยกร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติ

รศ.ดารณี อุทัยรัตนกิจ ประธานคณะอนุกรรมการเด็กเล็ก เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการอิสระเพื่อการ
ปฏิรูปการศึกษาว่า คณะอนุกรรมการเด็กเล็กได้เสนอประเด็นการพัฒนาเด็กเล็กให้คณะกรรมการอิสระฯพิจารณา มีเป้าหมาย 8 ประเด็น คือ

1.การจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการการปฐมวัยแห่งชาติ ให้เป็นส่วนราชการในสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การปฐมวัยแบบบูรณาการของคณะกรรมการการพัฒนาเด็กปฐมวัย

2.ปรับเปลี่ยนทัศนคติของประชาสังคมเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจเรื่องการพัฒนาเด็กเล็ก

3.พัฒนาระบบฐานข้อมูลเลขบัตรประชาชนที่เชื่อมโยงได้ทุกระบบ

4.ปรับหลักสูตรการเรียนการสอนช่วงชั้นที่ 1 คือ ป.1-ป.3 ซึ่งเป็นรอยเชื่อมต่อของเด็กก่อนวัยเรียนให้สอดคล้องกับหลักการปฐมวัยที่ไม่เน้นวิชาการใน 8 กลุ่มสาระแต่เน้นใช้จินตนาการและการพัฒนาทักษะทางสมอง รวมถึงปรับเปลี่ยนวิธีการวัดผลประเมินผลโดยยกเลิกเกรดมาเป็นการพัฒนาของเด็กแทน และมีข้อเสนอให้ยกเลิกการสอบเข้าเรียนชั้น ป.1 เพราะไม่อยากให้มีการแข่งขันจนเด็กเกิดความเครียด ส่งผลต่อกล้ามเนื้อสมองของเด็กในวัยนี้

5.จัดสิทธิประโยชน์พื้นฐานของระบบสาธารณสุขและการศึกษาให้ครอบคลุมถึงความพร้อมในการเป็นพ่อแม่ การดูแลและพัฒนาลูกให้เด็กได้รับสิทธิประโยชน์อย่างมีคุณภาพ ซึ่งจะช่วยแก้ปัญหาให้คุณแม่วัยใสที่ตั้งครรภ์ในวัยเรียน

6.การพัฒนาครูและบุคลากรด้านการพัฒนาเด็กเล็กมีทักษะที่สอดคล้องกับหลักการดูแล โดยจะต้องมีวุฒิบัตรรับรอง

7.การดูแลเด็กเล็กและเด็กก่อนวัยเรียนที่ครอบคลุมทุกกลุ่ม ทั้งเด็กที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ เด็กพิการ และเด็กด้อยโอกาส เพื่อให้เข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและ 8.เร่งรัด พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติให้มีผลบังคับใช้ภายใน 1 ปี

ด้าน ศ.นพ.จรัส สุวรรณเวลา ประธานคณะกรรมการอิสระฯ กล่าวว่าที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติที่คณะอนุกรรมการฯเสนอ แต่เห็นว่าร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวเน้นเฉพาะเรื่องการศึกษา ขณะที่ร่าง พ.ร.บ.การปฐมวัยแห่งชาติควรจะเป็นภาพรวมที่ดูแลครอบคลุมทั้งการพัฒนาและการศึกษาของเด็กปฐมวัย จึงให้กลับไปพิจารณาเพิ่มเติม โดยศึกษาจากกฎหมายของกระทรวงอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งจัดทำร่างให้ครอบคลุมตามที่กำหนดในรัฐธรรมนูญด้วย.

ขอบคุณข้อมูลการศึกษาจาก  ไทยรัฐ  8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*