การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) ทั่วประเทศ ฟรี!! (รายละเอียด)

ปัญหาการขาดแคลนที่ดินทำกินของเกษตรกรไทยเป็นปัญหาที่เรื้อรังมานาน และเป็นภาพสะท้อนความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจได้ชัดเจน เพราะขณะที่คนยากคนจนต้องบุกรุกที่ดินของรัฐ หรือไม่ก็ต้องทิ้งถิ่นฐานมุ่งหน้าเข้ามาขายแรงงานในเมืองเพราะขาดทุนและปัจจัยการผลิต แต่ที่ดินส่วนใหญ่ไปกระจุกตัวอยู่กับนักธุรกิจและกลุ่มทุนเพียงไม่กี่ตระกูล วันนี้ ได้นำรายละเอียด การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) มาให้ศึกษากัน

การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) ทั่วประเทศ ฟรี

รายละเอียด การยื่นขอที่ดินทำกิน (ส.ป.ก) มีดังนี้

๑.  ส.ป.ก.มีอำนาจ หน้าที่จัดที่ดินให้ผู้มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร ไม่มีที่ดิน  ทำกิน หรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะได้ที่ดินเพื่อประกอบอาชีพการเกษตร

ผู้ที่มีคุณสมบัติเป็นเกษตรกร คือ 

๑) ผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก

(๒) ผู้ประสงค์จะเป็นเกษตรกรที่ไม่มีที่ดินทำกินเป็นของตนเองซึ่งมี ๓ ประเภท คือ

  ประเภทที่หนึ่ง บุคคลผู้ยากจน (ซึ่งหมายถึงผู้มีรายได้ไม่สูงกว่าอัตรารายได้ที่ คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมกำหนด รายได้ให้หมายความรวมถึงสิทธิ หรือประโยชน์อื่นที่สามารถคำนวณเป็นตัวเงินได้ด้วย ในปัจจุบันกำหนดไว้ว่า ผู้ยากจน คือ ผู้ที่มีรายได้ต่ำกว่า ๓๐,๐๐๐ บาท/คน/ปี)

                   ประเภทที่สอง ผู้จบการศึกษาทางเกษตรกรรม (ซึ่งหมายถึงผู้ที่จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่าในประเภทวิชาเกษตรกรรม)

                   ประเภทที่สาม ผู้เป็นบุตรของเกษตรกร (ซึ่งหมายถึงบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก)

ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่มีอาชีพอันมีรายได้ประจำเพียงพอแก่การยังชีพอยู่แล้ว ไม่มีที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเป็นของตนเองหรือมีเพียงเล็กน้อยไม่เพียงพอต่อการครองชีพ และประสงค์จะประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ตามที่กล่าวมา

นอกจากนี้ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นประกอบด้วย คือ เกษตรกรผู้ซึ่งมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ มีสิทธิยื่นคำร้องขอเข้าทำประโยชน์ในที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่

(๑) มีสัญชาติไทย

(๒) บรรลุนิติภาวะ (อายุ ๒๐ ปีบริบูรณ์ หรือบรรลุโดยการสมรสและจดทะเบียน) หรือเป็นหัวหน้าครอบครัว

(๓) มีความประพฤติดีและซื่อสัตย์สุจริต

(๔) มีร่างกายสมบูรณ์ ขยันขันแข็ง และสามารถประกอบการเกษตรได้

(๕) ไม่เป็นคนวิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

(๖) ไม่มีที่ดินเพื่อประกอบเกษตรกรรมเป็นของตนเอง หรือของบุคคล ในครอบครัวเดียวกันหรือมีที่ดินเพียงเล็กน้อย แต่ไม่เพียงพอแก่การประกอบเกษตรกรรมเพื่อเลี้ยงชีพ

(๗) เป็นผู้ยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ข้อบังคับ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดกำหนด

๒. หากท่านมีคุณสมบัติตามที่กำหนดดังกล่าว สามารถยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดิน ทำกิน เพื่อขอรับการจัดที่ดินจาก ส.ป.ก.จังหวัด ที่ท่านประสงค์จะได้รับการจัดที่ดินในจังหวัดนั้นในวัน เวลาราชการ โดยให้จัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน ประกอบด้วยสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน และหลักฐานการมีที่ดิน (ถ้ามี) ไปประกอบการยื่นคำร้อง เพื่อให้ ส.ป.ก.จังหวัด ตรวจสอบคุณสมบัติ และดำเนินการจัดหาที่ดินและจัดที่ดินให้ท่านต่อไปตามลำดับ

๓. การยื่นเรื่องเป็นผู้ไร้ที่ดินทำกินต้องยื่นด้วยตนเองโดยไม่สามารถยื่นเรื่องทางออนไลด์ได้ เพื่อเจ้าหน้าที่จะสอบถามข้อมูล และตรวจสอบคุณสมบัติ สามารถยื่นเรื่องได้ตลอดไม่มีการกำหนดระยะเวลาอยู่ที่ผู้ยื่นจะมีเวลามายื่นเมื่อใด ณ ส.ป.ก.จังหวัด

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. , stylethailand.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*