คุณวุฒิทางลูกเสือต่างๆที่คุณครูต้องรู้!

วุฒิทางลูกเสือ

วุฒิทางลูกเสือ  ที่ได้รับจากการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ คุณวุฒิทางลูกเสือต่างๆที่คุณครูต้องรู้!

๑.ขั้นความรู้ทั่วไป 

(General Information Course) จบแล้ว
๒.ขั้นความรู้เบื้องต้น 

(B.T.C. Basic Unit Leader Training Course) แบ่งตามประเภทลูกเสือ สำรอง , สามัญ , สามัญรุ่นใหญ่ , วิสามัญ จบแล้วได้วุฒิบัตร และ Gillwell Woggle

B.T.C. สำเร็จการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือชั้นต้น แก้เป็น ขั้นความรู้เบื้องต้น มักจัดขั้นความรู้ทั่วไป ควบคู่ กับขั้นความรู้เบื้องต้น ใช้เวลาอบรมตลอดหลักสูตร ๓ คืน ๔ วัน

๓.ขั้นความรู้ชั้นสูง

 (A.T.C = Advance Unit Leader Training Course) แบ่งตามประเภทลูกเสือจบแล้วได้วุฒิบัตร – A.T.C.(สำเร็จการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นความรู้ชั้นสูง )

๔. ผ่าน- A.T.C.

จากข้อ ๓ หลังจาก ๔ เดือน ไม่เกิน ๒ ปี ขอตรวจประเมิน ถ้าผ่านจะได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน เรียกตามประเภทลูกเสือ
– สำรอง C.W.B. – สามัญ S.W.B. – สามัญรุ่นใหญ่ S.S.W.B. – วิสามัญ R.W.B.
– W.B. (วูดแบดจ์ – สำเร็จ 2 ขั้นข้างต้นและผ่านการตรวจกองหรือตรวจขั้นที่ ๕ คณะกรรมการบริหารฯอนุมัติผล)
– ผ่านการอบรม จะได้วุฒิตามที่อบรม คือ A.T.C. เมื่อได้รับอนุมัติให้มีสิทธิประดับเครื่องหมาย 2 ท่อน แล้ว จะเปลี่ยนเป็น W.B. โดยมีอักษรย่อของลูกเสือแต่ละประเภท นำหน้า เช่น วูดแบดจ์ลูกเสือสำรอง จะใช้ C.W.B. วูดแบดจ์ลูกเสือสามัญ จะใช้ S.W.B. วูดแบดจ์ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ จะใช้ SS.W.B. วูดแบดจ์ลูกเสือวิสามัญ จะใช้ R.W.B.

“เมื่อผ่านขั้น Application and Evaluation (ขั้นตรวจและประเมินผล)ให้ใช้เพียง W.B. ไม่ใช้ C.W.B S.W.B. SS.W.B.หรือ R.W.B.
– ข้อบังคับ ข้อ 314 ว่าด้วยการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือขั้นวูดแบดจ์ ระบุไว้ว่า แบ่งออก

เป็น 4 ประเภท ครับ คือ
สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่ วิสามัญ ดังนั้น ง่าย ๆ ก็คือ เมื่อตรวจกองผ่าน คุณได้
วุฒิ วูดแบดจ์ ( 2 ท่อน) อักษร ย่อ คือ W.B.
เมื่อถูกถามต่อว่าจบประเภทไหน ท่านก็ต้องระบุ ว่า
C = สำรอง , S = สามัญ SS = สามัญรุ่นใหญ่ หรือ R= วิสามัญ
เครื่องหมาย 2 ท่อน คือผู้นำของท่านให้ท่านได้ปฏิบัติแต่สิ่งที่ดีงาม


๕. ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C. Assistance
Leader Trainers Course)

จบแล้วได้วุฒิบัตร กลับไปทำงานขอรับเครื่องหมายวูดแบดจ์
๓ ท่อน เปลี่ยนวุฒิเป็น A.L.T
หมายเหตุ – A.L.T.C./A.L.T.( สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ผู้อำนวยการฝึกขั้น B.T.C.)

๖. ขั้นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ ( L.T.C. Leader Trainers Course)

จบแล้วได้วุฒิบัตร กลับไปทำงานขอรีบเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๔ ท่อน เปลี่ยนวุฒิเป็น L.T.
หมายเหตุ – L.T.C./L.T. (สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้ให้การฝึกอบรม – กรณีจะไปเป็นวิทยากร/ ผู้อำนวยการฝึกอบรมทุกหลักสูตร)

๗. สำหรับผู้ใหญ่ที่เป็นผู้นำสนใจและส่งเสริมกิจการลูกเสือ (หลักสูตรผู้นำ Adult Lesder Training Course)

ได้รับวุฒิบัตร ผ่านการสอบสัมถาษณ์ ได้รับเครื่องหมายวูดแบดจ์ ๒ ท่อน ( W.B )
วุฒิที่มีการอบรมก็มีเท่านี้ นอกจากนั้นก็เป็นวิชาพิเศษอื่นๆ เช่น ระเบียบแถว บุกเบิก แผนที่-เข็มทิศ การจัดการค่าย การบันเทิง ซึ่งจะมีเข็มแสดงวิทยฐานะตามประเภท นอกเหนือจากนี้ก็จะเป็นการอบรมในต่างประเทศเช่นหลักสูตรของ กลุ่มเอเชีย-แปซิฟิค เมื่อมีวุฒิแล้วจะแต่งตั้งให้มีตำแหน่งใดก็ว่ากันตามสายงานและหน้าที่รับผิดชอบ
นอกจากนี้ก็เป็นวุฒิที่ได้จากการไปอบรมในต่างประเทศ เช่น


– หลักสูตรลูกเสืออาชีพถึงท่านที่ใช้นามแฝงว่า ส.LT คาดว่าท่านคงจะได้รับ
เครื่องหมายวูดแบดจ์ 4 ท่อน และได้รับการแต่งตั้งเป็นหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือแล้ว จึงใช้คำว่า LT ได้ ควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้ที่รู้เรื่องคุณวุฒิทางลูกเสือเป็นอย่างดี เพราะกว่าจะไต่เต้ามาเป็น LT ได้ ต้องผ่านหลักสูตรการฝึกอบรมตามประเภทและระดับต่างๆ รวมทั้งต้องไปเป็นผู้อำนวยการฝึก และวิทยากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องคุณวุฒิทางลูกเสือนี้ มีอยู่ในคู่มือการฝึกอบรมของคณะอนุกรรมการลูกเสือฝ่ายฝึกอบรม

ขอบคุณข้อมูล www.kruvoice.com

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*